Tagasiside

Kinnitan 01.04.2014:

Juhatuse liige Gennadi Timberg

/allkiri/

OÜ Miltop (MedTIM Erakliinik)

Tallinn 13912, Linnamäe tee 3

Telefon: 660 04 69; mob: 56 880 924

info@medtim.ee

www.medtim.ee

Kaebuste ja ettepanekute lahendamise kord

 1. OÜ Miltop/ MedTIM Erakliiniku poole on kaebuse või ettepanekuga võimalik pöörduda kõigil, kellele on kliinikus osutatud tervishoiuteenust. Kliiniku poole võivad pöörduda patsientide eestkostjad või patsientide esindajad, kellel on selliseks vastav kirjalik volitus.

 

 1. Kaebuse või ettepaneku avaldamise õigus on ka neil, kes on soovinud saada tervishoiuteenust, kuid probleem on tekkinud juba enne teenuse osutamist.

 

 1. Soovitatav kaebuse või ettepaneku esitamise vorm on kirjalik. Kirjaliku avalduse võib esitada vabas vormis ning saata posti teel, e-kirjana või tuua kliiniku vastuvõtu registratuuri. Avaldus peab sisaldama avaldaja nime, isikukoodi, aadressi, kontaktandmeid, avalduse aluseks olevaid asjaolusid ning tagasiside saamise vormi (nt posti. e-kirja või telefoni teel).

 

 1. Kaebustes või ettepanekutes sisalduvaid delikaatseid isikuandmeid, patsientide terviseandmeid käsitletakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest: kõrvalisi ega kolmandaid isikuid ei kaasata ja ei teavitata, välja arvatud juhtudel, kui seda nõuab konkreetne kaebuse lahendamine. Vastavalt korrale, kooskõlastatakse sellisel juhul andmete kasutamine patsiendi või tema esindajaga.

 

 1. Teavet kaebuste, ettepanekute ning sellega seonduvate isikuandmete kohta ei ole lubatud avaldada, va seadustel tulenevatel juhtudel, kolmandatele osapooltele.

 

 1. Kõik saabunud kirjalikud avaldused registreeritakse ning säilitatakse koos kliiniku poolse vastusega OÜ Miltop/ MedTIM Erakliiniku juhatuse poolt.

 

 1. Kliinikule laekunud avaldus vaadatakse läbi ning sellele vastatakse maksimaalselt 10 päeva jooksul alates selle laekumise kuupäevast.

 

 1. Avaldustele vastamise ja kaebuste ning ettepanekute lahendamise eest vastutab OÜ Miltop/MedTIM Erakliiniku juhatus.

 

 1. Vastuskirjaga mitte nõustumisel või hilisemate pretensioonide korral on avaldajal õigus pöörduda oma kaebuse või ettepaneku lahendamiseks järgnevate institutsioonide poole:
 • Eesti Haigekassa Harju osakond: Lastekodu 48, Tallinn 10144, tel 603 36 30
 • Terviseamet: Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617, tel 694 35 00
 • Eesti Patsientide Esindusühing: Kaupmehe 14, Tallinn 10114, tel 656 64 29
 • Eesti Vabariigi Õiguskantsler: Kohtu 8, 15193 Tallinn, tel 693 84 04
 • Harju Maavanem: Roosikrantsi tn 12, Tallinn 15077, tel 611 87 01

 

 1. Kui kaebus ei leia rahuldavat lahendust eeltoodud institutsioonide poolt, on kaebuse esitajal õigus pöörduda lahendumise leidmiseks kohtu poole.